in , ,

Robot Whiz dọn dẹp nhà tự động của SoftBank

What do you think?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Robot Atlas của Boston Dynamics thể hiện các kỹ năng thể dục mới

Robot tự động dọn sàn chuồng gia súc